Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

Onderstaand leest u de samenvatting van ons verkiezingsprogramma 2018 – 2022. Wilt u het hele programma lezen? Download dan hier het programma in pdf.

Gemeentebelang is de lokale politieke vereniging van en voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet. Al sinds 1946 staat het algemeen belang, zijnde ieders belang bij ons centraal.

WELZIJN: Iedereen telt bij ons mee. Daarom willen wij de inwoners opzoeken met een sociaal regisseur die verbindend werkt tussen de inwoners en (hulp)instanties. Zo willen wij hulp bereikbaar maken met een welzijnskoepel waar samenwerking centraal staat, zodat niemand tussen wal en schip valt.

ONDERWIJS: Gemeentebelang hecht aan verschillende soorten onderwijs en wil dat (openbaar) onderwijs voor iedereen toegankelijk blijft. Ook het voortgezet onderwijs moet behouden blijven en uitbreiding van het aanbod is ons streven, onder andere voor kwetsbare leerlingen. Daarom willen wij goede onderwijshuisvesting.

SPORT: Goede velden, hallen en kleedkamers zijn noodzakelijk voor het bevorderen van sport (en gezondheid) van onze inwoners. Ook pleiten wij voor het organiseren van (grote) sportevenementen omdat het bijdraagt aan het sportklimaat in de gemeente. Door samen te werken met scholen, sportverenigingen en ondernemers kunnen wij krachten bundelen en lokale initiatieven ondersteunen.

CULTUUR: Onze inwoners willen wij betrekken bij cultuur, zij zijn de grootste ambassadeurs van de gemeente. Cultuur moet de wijken in door culturele initiatieven voor en door onze inwoners te ondersteunen. Dus handhaving van het cultuurfonds en het in standhouden van onze bibliotheken. Ook willen wij de Veluvine als regionale troef uitspelen en kunst langs de A28 als uithangbord van onze gemeente.

JONGEREN: Gemeentebelang wil in gesprek met jongeren en hen betrekken bij besluitvorming. Wij pleiten voor een jongerenontmoetingsplek in elke kern. Ook moet jeugdzorg iedere jeugdige bereiken die dat nodig heeft en het centrum voor jeugd en gezin moet straathoek-, jeugd- en jongerenwerk goed faciliteren. Het is de taak van de gemeente het goed in te richten zodat onze jongeren toegang hebben tot maximale hulp.

OUDEREN: Gemeentebelang zet zich blijvend in voor goede zorg en seniorenwoningen. Onze ouderen hebben recht op goed vindbare (ook niet-digitale) informatie, toegankelijke procedures en de hulp van een sociaal regisseur. Ook is het behoud van de AMVO-bus en lokaal vrijwilligersvervoer essentieel. En samenwonende partners moeten niet gescheiden worden als een van hen een zorgindicatie krijgt.

KERNEN: De kernen moeten leefbaar blijven. Waarbij de dorps-, buurt- en kulturhuizen gelden als belangrijke ontmoetingsplaatsen. Daarnaast mag een wijkontmoetingscentrum niet ontbreken. Als aanjagers voor de sociale samenhang. In samenwerking met ondernemers moeten de kernen aantrekkelijk blijven voor inwoners en de toeristen. Door evenementen, innovaties en woningbouw de ruimte te geven.

Meer-voor-elkaar--geelWONEN: Passende woningen zorgen voor de noodzakelijke doorstroom in onze gemeente. Er is behoefte aan groei van de sociale sector en een onderzoek naar goedkope bouwconcepten op korte termijn. En de wachttijd voor een sociale huurwoning moet fors omlaag. Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap juichen wij toe inzake de eigen regie van de inwoner. Jongeren en ouderen moeten in onze gemeente kunnen blijven wonen.

WERKEN: Een bedrijfsregisseur moet de spin in het web zijn om ondernemers zo goed mogelijk te faciliteren. Voor alle ondernemers is snel internet een vereiste, onder andere bij de verdere ontwikkeling van de bedrijventerreinen. De gemeente moet initiatieven van ondernemers stimuleren, mede door actief de samenwerking te zoeken met het onderwijs en werkzoekenden.

VERKEER: Verkeersveiligheid is essentieel en door een tunnel te realiseren bij de Stationsomgeving moet er eindelijk een veilige situatie ontstaan. Daarnaast is de ontsluiting en de bereikbaarheid van onze gemeente van groot belang, onder andere door een verbetering van de doorstroming via de A28. De gemeente moet daarom blijvend investeren in de veiligheid, onderhoud en uitbreiding van goede wegen, fiets- en wandelroutes.

VEILIGHEID: De hulpdiensten moeten optimaal gefaciliteerd zijn om de taken goed te kunnen uitoefenen. Wij zien graag extra buitengewoon opsporingsambtenaren ter ondersteuning van de politie. Ook moet de gemeente in samenwerking met de brandweer investeren in preventie. En er moet definitief een eigen ambulancestandplaats in de gemeente komen.

OPENBAAR GROEN: Gemeentebelang wil dat de gemeente Nunspeet blijft investeren in het leefklimaat en de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Zo pleiten wij voor sponsoring van kleine (groen)stroken zoals bij de toegangswegen van de gemeente Nunspeet. De openbare ruimte moet uitdagend zijn om in te bewegen en te ontspannen, onder andere door een skeelerbaan en wildpark.

DUURZAAM: Nunspeet scoort hoog op duurzaamheid, maar er is nog altijd winst te behalen. Initiatieven zullen wij daarom toetsen aan de bijdrage die zij leveren aan duurzaamheid en de lange-termijn doelstelling. Daarvoor zal er een duurzaamheidsloket moeten komen, zodat duurzame energie en het investeren daarin toegankelijk is. Efficiënter omgaan met grondstoffen en afval (een circulaire lokale economie) heeft de toekomst.