Standpunten

Minder overheid en meer samenleving!

GEMEENTEBELANG is van mening dat in de gemeente Nunspeet veel oog is voor elkaar. Met deze constatering kunnen we niet op onze lauweren gaan rusten. Daarom wil GEMEENTEBELANG investeren in de samenleving, niet in meer stenen.

Daarom wil Gemeentebelang:

 • De Amvo-bus behouden in Nunspeet!
 • Mantelzorgers niet te zwaar belasten en ondersteunen daar waar nodig.

 

Onze jongeren zijn de toekomst:

Jongeren zijn de toekomst. Daarom is Gemeentebelang blij met het straathoekwerk en trots op jeugd- en jongerenorganisaties. Zij doen niet alleen onbetaalbaar goed werk (werken en praten met jongeren, in plaats van over ze) maar geven invulling aan samenwerken op een goede en verantwoorde wijze. Daarom wil Gemeentebelang inzetten op breed georganiseerde activiteiten onder noemer ‘Voor elk wat wils’. Werkbezoeken van Gemeentebelang aan zowel jongerenwerk, straathoekwerk maar ook de politie, heeft aangetoond wat met vroegtijdig signaleren bereikt en/of voorkomen kan worden. Een verdere bundeling van de samenwerking kan daaraan een nog betere bijdrage leveren.

 

Daarom wil Gemeentebelang:

 • Met jongeren praten niet over hen. De jeugd is onze toekomst.
 • Oudere jongeren niet tussen wal en schip laten raken als ze hulp nodig hebben.
 • In elke kern een Jongeren OntmoetingsPlek (JOP).
 • Meer samenwerking welzijnsinstellingen/straathoekwerk stimuleren en geen subsidiëring/betaling van doublerende voorzieningen.

 

Heerlijk oud worden in Nunspeet

Het ouder worden van de mens gaat ook aan Nunspeet niet voorbij. Gemeentebelang realiseert zich dat het aantal en de proportie van senioren in onze gemeente groeit naar bijna veertig procent in 2030. De ouderen hebben recht op goede voorzieningen. Niet alleen medisch, maar ook recreatief/ontspannend en verzorgend. Maar de overheid moet alleen bijspringen indien noodzakelijk, ouderen zijn prima in staat hun eigen zaken te regelen. Zelfredzaamheid moet worden gestimuleerd en daarvoor moeten de noodzakelijke faciliteiten worden geboden. Ook ouderen mogen niet tussen wal en schip vallen.

 

Daarom wil Gemeentebelang:

 • Samenwerking bij ouderenwelzijnswerk stimuleren. Samen staan we sterker. Geen doublerende voorzieningen subsidiëren.
 • Subsidies voor SWON en Venster handhaven en indien nodig verbeteren.
 • Betaalbare woningen in of nabij het centrum voor ouderen.

 

Onderwijs: de basis voor de toekomst

Gemeentebelang hecht aan zo goed en zo breed mogelijk onderwijs voor iedereen. Vooral het voortgezet onderwijs moet voldoende aandacht krijgen. Dat is ook de reden dat Gemeentebelang zich zo heeft ingezet voor nieuwbouw van de Nuborgh. Het openbaar onderwijs dient voor de gemeente Nunspeet behouden te blijven.

Sportparken moeten dusdanig zijn opgeknapt dat ze een prominente rol krijgen in naschoolse opvang. Daartoe moeten scholen, (sport)verenigingen en kinder- en naschoolse opvanginstellingen de handen ineen slaan en moet de gemeente zorgen voor de noodzakelijke investeringen.

Daarom wil Gemeentebelang:

 • Sportvoorzieningen inzetten voor naschoolse opvang.
 • Nog meer veilige loop –en fietsroutes naar scholen: veiligheid voor onze kinderen.

 

Sporten voor iedereen

Gemeentebelang is al jaren de ‘sport’ partij en daar zijn we trots op. Wij zien de mogelijkheden en de waarde die sport en sportverenigingen hebben op onze samenleving. Samen sporten en bewegen bevordert een sterke sociale samenhang. Sport en bewegen wordt de komende jaren alleen maar belangrijker omdat mensen ouder worden. Ook speelt het een belangrijke rol als het gaat om het terugdringen van het overgewicht van inwoners van de gemeente Nunspeet. Dat geldt namelijk niet alleen voor de jeugd maar ook voor jong volwassenen, mensen van middelbare leeftijd en ouderen. De eerste verantwoordelijkheid van de gemeente ligt bij de jeugd. Daarom is het goed dat er jeugdsportsubsidies zijn om laagdrempelige sportbeoefening te borgen en een goede begeleiding mogelijk te maken. Dat maakt het ook belangrijk dat Nunspeet mensen inzet (combinatiefunctionarissen) die een verbinding maken tussen de samenleving en sport en bewegen. De jeugd moet enthousiast worden gemaakt voor de sport. Geleerd moet worden dat meedoen belangrijker is dan winnen. Sporten dient voor iedere leeftijdsgroep te worden gepromoot. Gemeentebelang ziet een gemeentelijke verantwoordelijkheid om een goede sportinfrastructuur (basisvoorzieningen) te borgen, zodat er mogelijkheden zijn voor de samenleving (sportclubs) om een eigentijds, attractief en gevarieerd sport- en bewegingsprogramma aan te kunnen bieden.

Daarom wil Gemeentebelang:

 • Iedereen in Nunspeet kans bieden om te sporten, ongeacht of u nu arm of rijk bent, een beperking heeft, jong of oud bent. Wij willen sport voor iedereen mogelijk maken.
 • Een multifunctionele sportaccommodatie op de Wiltsangh.
 • Een nieuw zwembad de Brake: belangrijk voor onze kinderen en sporters.
 • Blijven inzetten om grote sportevenementen naar Nunspeet te halen: hiermee zetten we Nunspeet sportief en toeristisch op de kaart.
 • Een kunstgrasveld voor de voetbalvereniging en dorpsgemeenschap Vierhouten.

 

Een gezonde gemeente met oog voor elkaar

Nunspeet is een fantastische gemeente waar je gezond kunt wonen, werken en recreëren en dat is een goede zaak. Gemeentebelang heeft daar de nodige steentjes aan bijgedragen. Een zorg, naast alles wat wel goed gaat, zoals een goed functionerend zorgplein, is de problematiek van verslaving in brede zin. Gemeentebelang bedoelt dan niet alleen roken en drugs, maar ook de alcoholverslaving. Ook gokverslaving en game/computerverslaving vragen meer aandacht van de lokale overheid. Daar waar de verslaving de jeugd betreft is de gemeente niet de eerst verantwoordelijke. Dat zijn ouders en/of voogden.

Daarom wil Gemeentebelang:

 • Nog meer aandacht voor verslavingen. Onder meer via vroege voorlichting
 • Meer toezicht op handel in en gebruik van drugs rond scholen maar ook andere bekende locaties
 • Controle op alcoholbeleid: geen betutteling maar voorkom dat onze kinderen verslaafd raken

 

Beleef de cultuur in Nunspeet

GEMEENTEBELANG is ontstaan uit en dus geworteld in de Nunspeetse cultuur. Kunstschilder Jos Lussenburg is de grondlegger geweest van onze vereniging. Maar ook de reden om met GEMEENTEBELANG te starten is passend in de cultuurhistorie van Nunspeet. Vandaar dat GEMEENTEBELANG ook vandaag de dag veel waarde hecht aan de historie, de cultuur en de ruimte voor verscheidenheid in onze samenleving. We zijn er trots op dat we ons hebben ingezet om het aanstaande schildersmuseum in Nunspeet mogelijk te maken. Natuurlijk gaat onze waardering vooral uit naar dit particuliere initiatief.

Daarom wil Gemeentebelang:

 • Veluvine de mogelijkheid bieden haar deuren open te houden. Juist omdat Veluvine een culturele meerwaarde biedt voor onze samenleving.
 • Muziekles blijvend mogelijk  maken in Nunspeet.
 • Aandacht voor cultuurhistorie, oude panden en monumentale beeldbepalende bomen

 

Nunspeet daar wil je pas wonen

Nunspeet is vooral een woongemeente, waar de nadruk ligt op landelijk en groen wonen in een gemoedelijke, dorpse sfeer met eigentijdse woningen en voorzieningen. GEMEENTEBELANG noemt dit al jaren ‘GEEN STADSE FRATSEN’.

Bouwen moet zijn voor nu en de toekomst. Gevarieerd bouwen, gericht op een goede mix tussen koop- en huurhuizen, jongeren- en ouderen huisvesting, gezinnen en mogelijkheden voor begeleid wonen of specifieke mantelzorg is dan ook de visie van Gemeentebelang.

Daarom wil Gemeentebelang

 • Passende woningen voor starters, doorstromers en senioren.
 • Goedkope woningen voor starter en senioren (vanaf € 140.000,00).
 • Wachttijden voor huurwoningen verlagen.
 • Veel meer Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO): het samen bouwen met je toekomstige buurman/buurvrouw veel vaker inzetten! CPO maakt goedkoop bouwen mogelijk!
 • Niet alleen in Nunspeet maar juist ook in Hulshorst, Elspeet en Vierhouten woningen bouwen
 • Jongeren die buiten Nunspeet gaan studeren mogelijkheid bieden een woning in Nunspeet te huren na terugkeer in de gemeente.
 • De plannen voor Molenbeek herzien: we moeten sneller en flexibeler kunnen bouwen.
 • Monumentale bomen in kaart brengen en beschermen! Zorgen voor een groene woonwijk dus.
 • Energie neutrale woningen bouwen, ja het kan echt!

 

De kleine kernen: de parels van onze gemeente

De drie kleine kernen verdienen specifieke aandacht van de politiek. Dat is voor Gemeentebelang geen nieuw beleid maar is wel beleid dat dient te worden onderstreept. Denk aan de inzet van Gemeentebelang voor het herstel van de molen in Elspeet, het Kulturhus in Elspeet en het kunstgrasveld voor de voetbalverenigingen Hulshorst, Elspeet en ook in Nunspeet. In Hulshorst betreft het onze inspanningen voor de verbouw van het dorpshuis De Wieken met een jongeren ontmoetingsplek. Maar ook kan worden gedacht aan de maximale inspanningen van Gemeentebelang om de overlast/nadelen van de Hierdense Poort tot een minimum te beperken. Gemeentebelang was als enige partij tegen. Ook heeft juist Gemeentebelang zich ingezet voor een eigen veld voor de voetbalvereniging Vierhouten.

Daarom wil Gemeentebelang:

 • De schaapskudde in Elspeet behouden.
 • Een goede verkeersregulatie in Vierhouten inclusief oplossingen voor het parkeren.
 • Voldoende voorzieningen in Elspeet, Vierhouten en Hulshorst voor onze jongeren.
 • Een kunstgrasveld voor de voetbalvereniging en dorpsgemeenschap Vierhouten.
 • Leefbaarheid verbeteren in de kleine kernen door onder andere passende woningen te bouwen.

 

Behouden van het agrarisch gebied

Nunspeet en haar kernen zijn omgeven door prachtig landelijk gebied, wel met specifiek eigen noden en problemen. GEMEENTEBELANG onderkent de schoonheid en het belang van deze gebieden. Niet alleen cultuur-historisch, maar ook landschapsbeheer is van cruciaal belang.

Daarom wil Gemeentebelang:

 • Ondernemerschap in buitengebied mogelijk maken voor passende bedrijvigheid.
 • Mogelijk maken dat dat agrariërs kunnen blijven door extra bedrijvigheid mogelijk te maken.
 • Recreatieve voorzieningen in buitengebied optimaliseren.

 

Werken in onze mooie gemeente

Gelukkig kent ons dorp nog veel bedrijvigheid. GEMEENTEBELANG is daar trots op. Daarom is het goed dat er vooruit wordt gekeken en nu er (voldoende) ruimte is, voor uitbreiding van activiteiten.

 • De goede samenwerking met de Inclusief Groep continueren en daar waar mogelijk versterken.
 • Ondernemers de mogelijkheid geven te ondernemen! Niet denken in problemen maar in kansen. En mede daarom korte procedures bij aanvragen.
 • Snel een actuele visie op ons mooie centrum: hoe zorgen we voor een bruisend centrum met volop kansen voor onze winkeliers.
 • Lokale ondernemers meer mogelijkheden bieden in aanbestedingen.

 

Nunspeet toeristisch hart op de Veluwe

Gemeentebelang is de partij van de recreatie en het toerisme. Al jaren vragen we aandacht voor de kansen en mogelijkheden die deze branche biedt voor de gemeente Nunspeet, gelegen in een prachtige, natuurlijke omgeving tussen het water en de Veluwe. Gemeentebelang heeft ook de nek uitgestoken als het gaat om ‘Nunspeet aan Zee’. Het gebruik maken van de unieke ligging tussen de (droge) Veluwe en ook het water. Ook de verruiming van de mogelijkheden in het nieuw vastgestelde kampeerbeleid voor ondernemers juichen wij toe. Maar er liggen nog vele kansen.

Daarom wil Gemeentebelang:

 • Meer beleving aan het Veluwemeer: maak het Veluwemeer aantrekkelijk voor toerist en onze inwoners oftewel ‘Nunspeet aan Zee’.
 • Het toerisme stimuleren door goed gastheerschap, goede promotie, en meer activiteiten.
 • De website van de gemeente inzetten om toeristen naar Nunspeet te halen!
 • Gratis wifi in het centrum van de kern Nunspeet.

 

Nunspeet de groene gemeente waar u wil zijn

Onze gemeente wordt geroemd om haar groene uitstraling, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. GEMEENTEBELANG is daar trots op en vindt dat het zo moet blijven. Een groene leefomgeving draagt bij aan de gezondheid en het welbevinden van de mens. Geen natuur onder een glazen stolp, zoals de ‘Hierdense Poort’. (eigenlijk Hulshorster poort) Een plan waar GEMEENTEBELANG altijd tegen is geweest en waarvoor we hebben gestreden om het niet door te laten gaan. Juist omdat het plan nauwelijks valt uit te leggen.

Daarom wil Gemeentebelang:

 • Nunspeet en haar kernen groen houden! Wij zijn een groene gemeente en dat moet zo blijven!
 • De natuur openhouden voor onze inwoners: wij zijn tegen het afsluiten van paden in de natuur.
 • Geen laag vliegverkeer vanaf vliegveld Lelystad.

 

Veilig verkeer dat niet stilstaat

Nunspeet heeft met enige regelmaat last van het dichtslibben van de toegangswegen naar het dorp. Bovendien ontstaat steeds meer ‘sluipverkeer’ door straten die daar niet op zijn berekend. Het simpelweg voldrukken met drempels of het zetten van paaltjes is geen oplossing, dat is ‘autootje’ pesten. Ons parkeerbeleid wordt sterk gewaardeerd: gratis parkeren en dat moet zo blijven. Daarnaast voelt de samenleving een gevoel van onveiligheid op met name het Stationsplein. Hier komt alles samen auto’s, fietser, voetgangers, buslijnen en de trein.

Daarom wil Gemeentebelang

 • Geen wegen meer afsluiten! Zeker geen wegen die ons belemmeren de natuur in te gaan.
 • Af van drempels. Er zijn veel meer mogelijkheden om snelheid te remmen of wegprofiel aan te passen, zonder dat hulpdiensten daar last van hebben.
 • Gratis parkeren en de duur van de parkeertijd in blauwe zone verlengen daar waar mogelijk.
 • Pas na realisatie van oostelijke en westelijke rondweg investeren in een definitieve oplossing voor het stationsplein, misschien wel met een vierkante rotonde.

 

Een veilige gemeente met duidelijke regels

Nunspeet scoort goed als het gaat om het aantrekkelijk en veilig wonen. Een groot goed en een goede score. Dit is onlangs weer bevestigd tijdens een werkbezoek aan het politiebureau in Nunspeet. Dat wil niet zeggen dat we er dan zijn, er zijn toch een aantal aandachtspunten voor GEMEENTEBELANG.

Ook de gevoelde terugloop van het blauw op straat en de aanwezigheid van politie in de nachtelijke uren en de weekenden is een groot maatschappelijke thema. GEMEENTEBELANG vindt het een goede ontwikkeling dat het aantal wijkagenten van drie is uitgebreid naar vijf.

Daarom wil Gemeentebelang:

 • Beter handhaven op misstanden! Iedereen behoort zich aan de wet te houden.
 • Een gemeentelijke afdeling handhaving waar alle gemeentelijke handhavers onder vallen.
 • Indeling van wijkagenten in wijken en niet naar thema.

 

Duidelijk taal naar u als inwoner

Het grootste probleem van onze lokale overheid lijkt wel een gebrek aan slagvaardige en tijdige communicatie. Steeds weer worden termijnen overschreden, worden toezeggingen niet waargemaakt of blijkt informatie niet correct. De gemeente moet doen wat ze belooft en dit ook waarmaken. De gemeente moet gebruik maken van begrijpelijke taal. De website van de gemeente moet toegankelijker worden voor de burger.

Daarom wil Gemeentebelang

 • Duidelijke taal van de gemeente naar de inwoner .
 • Duidelijke en meer communicatie naar burgers over (grote) projecten.
 • Een website die eenvoudig te gebruiken is door onze inwoners.

 

Nunspeet blijft Nunspeet

GEMEENTEBELANG gelooft in de kracht van de lokale democratie. Wij blijven ons inzetten om te doen wat de burger van ons verwacht. Dit is een zware verantwoordelijkheid die wij serieus moeten nemen. GEMEENTEBELANG is daarbinnen een belangrijke partij in de balans van het lokale Nunspeetse bestuur.

GEMEENTEBELANG blijft de autonomie van de gemeente hoog in het vaandel dragen. Juist omdat lokaal de democratie wordt gevoeld, er het meest direct en intensief contact is met de inwoners. Daarom pleiten wij voor maximale zelfstandigheid van de gemeente.

Daarom wil Gemeentebelang:

 • Dat Nunspeet een zelfstandige autonome gemeente is en blijft ook in de toekomst!